Tarieven

Erelonen & kosten

Erelonen

Er wordt een uurtarief aangerekend van € 135,00 – 150,00 excl. BTW.

Voor bepaalde dossiers kunnen er ook forfaitaire ereloonafspraken gemaakt worden.

Dit wordt steeds met u besproken bij aanvang van het dossier.

Er wordt op uw verzoek een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties in uw dossier overgemaakt, zodat u steeds op de hoogte blijft van de financiële stand van zaken.

De erelonen zijn betaalbaar op BE51 3632 1749 5662

Derdenrekening: BE03 6301 7509 7284

Kosten

Naast onze erelonen worden de volgende kantoorkosten aangerekend:

– Aanleg dossier: € 75/dossier

– Dactylografie: € 12/pagina

– Kopies: € 0,40/pagina

– Verplaatsingen: € 0,85/km

– Aantekentaks: reële kostprijs

Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen.

Bij wanbetaling kan de dienstverlening opgeschort worden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Advocaten zijn sedert 1 januari 2014 BTW-plichtig (21%).

Rechtsbijstand
Bij verscheidene geschillen komt uw rechtsbijstandsverzekering tussen in de kosten en erelonen van uw advocaat.

Wij gaan voor u na of uw dossier hiervoor in aanmerking komt.

Incasso & Invorderingen

Voor ondernemers met meerdere invorderingsdossiers worden speciale tarieven gehanteerd.

Het kantoor zal conform de factuurvoorwaarden de niet betaalde facturen invorderen waarbij de hoofdsom van de factuur integraal aan de ondernemer toekomt.

De kosten van het invorderingsdossier worden gedragen door de debiteur, meer bepaald door de invordering van de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding.

Wanneer de debiteur in gebreke blijft of in geval van betwisting van de facturatie worden er prijsafspraken gemaakt conform de gebruikelijke tarieven.

Rechtsplegings-
vergoeding

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij.

De in het ongelijk gestelde partij dient een rechtsplegingsvergoeding aan de andere partij te betalen.

Deze rechtsplegingsvergoeding zal in eerste instantie aangewend worden om de staat van onkosten en erelonen van de advocaat te voldoen.

Pro Deo

U kan een mondeling of schriftelijk verzoek indienen tot aanstelling van een raadsman in het kader van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) bij het Bureau voor Juridische Bijstand:

Bureau voor Juridische bijstand
Parklaan 25/9
3500 Hasselt
https://www.balielimburg.be/pro-deo-juridische-bijstand

De mogelijkheid tot een aanvraag tot pro deobijstand van ons kantoor wordt besproken tijdens een eerste consultatie.